ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

ครูสุทธิพร เก่งกล้า
หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ครูอาหมี่ อาเฌอ
ครูเบญจภรณ์ เทพา
งานแนะแนว งานรักษาระเบียบวินัย

ครูศตวรรต ดาวจร
ครูพัชรินทร์ ปิคนวล
งานสัมพันธ์ชุมชน งานสัมพันธ์ชุมชน

ครูธนพร ดวงมณีรัตน์
งานสัมพันธ์ชุมชน