ฝ่ายวิชาการ

 

ครูลักขณาวดี กันตรี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ


ครูภรณ์ทิพย์ เหล่ากาแฝง
ครูพรพักตร์ อินคง

ครูรุ้งนภา มีสม
ครูศิริญญา ศิวะศิลป์ประศาสน์

ครูอนงค์ หล้าแก้ว
วิชาการอนุบาล
ครูเสาวนีย์ เมืองซื่อ
วิชาการอนุบาล

ครูธัญลักษณ์ สมฤทธิ์
วิชาการอนุบาล
ครูยุทธศักดิ์ แซ่ลี

ครูจินดา ยงศรีพนาพร
วิชาการอนุบาล
ครูจุสติน
วิชาการอนุบาล